Συστημική Αλλαγή

Η κοινωνική καινοτομία τυγχάνει ευρείας αποδοχής και μπορεί να καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όταν έχει διακριτό ρόλο και στηρίζεται σε καρποφόρες ιδέες για την κοινωνία.

Ικανοποίηση Κοινωνικών Αναγκών

Πιστεύουμε στη εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μέσω των κατάλληλων ενεργειών που θα ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες.

Κοινωνική Καινοτομία

Κάνουμε πράξη νέες ιδέες που απαντούν σε κοινωνικές ανάγκες, στις οποίες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν οι παραδοσιακές πολιτικές και η αγορά.

Λάβετε μέρος μαζί μας στην κοινωνική αποστολή

Μαζί μπορούμε να προάγουμε τις κοινωνικές αξίες

Επικοινωνία

Δράσεις

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Οι τομείς δράσης του είναι ποικίλοι, οι οποίοι ωστόσο συνδέονται μεταξύ τους σε διάφορα επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι τομείς αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα παρακάτω πεδία: Κοινωνικό πεδίο:

Περισσότερα

 

Social cohesion is a necessity, and mankind has never yet succeeded in enforcing cohesion by merely rational arguments. Every community is exposed to two opposite dangers: ossification through too much discipline and reverence for tradition, on the one hand; and on the other hand, dissolution, or subjection to foreign conquest, through the growth of individualism and personal experience that makes cooperation impossible

- Bertrand Russell, A History of Western Philosophy

Some people believe in telling stories. Some believe in doing things about which stories will be told in times to come.

- Sharad Vivek Sagar

Recent Work

Use the TG:Featured Widget to show this section. In the widget just add the title and description. Then add three pages from the three drop down option. The featured images of those pages will be shown in the right and link back to those added pages.