Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής προχωράει στη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ως
άνω αναφερόμενο θέμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως την Τρίτη
02/06/2020 και ώρα 16.00
στα γραφεία του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας
και Συνοχής, Ποσειδώνος 26, 54250, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310433434, φαξ: 2310433435 μέχρι Τρίτη 02/06/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ε. Μαυροφρίδη (τηλ. 2310433434).

Δείτε την περίληψη της πρόσκλησης εδώ