Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής ιδρύθηκε το 2015 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο Fifty – Fifty. Βασικός σκοπός του Ινστιτούτου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών κοινωνικών συμφερόντων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Πρόκειται για έναν Μη – Κυβερνητικό Οργανισμό με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ο οποίος βασίζεται στην καινοτομία των δράσεων του και την ολιστική προσέγγιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών και πολιτικών φαινομένων.

Οι σκοποί του είναι:

 1. Η προώθηση και κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 2. Η προώθηση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και ιδιαίτερα σε άτομα που την έχουν εγκαταλείψει πρόωρα λόγω συνθηκών,
 3. Η ανίχνευση και η ανάδειξη καλών πρακτικών και μεθόδων εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων,
 4. Η προώθηση και η επιδίωξη παροχής κοινωνικής στήριξης σε θεσμικό επίπεδο,
 5. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών,
 6. Η ανάπτυξη της έρευνας, της εξειδίκευσης και της καινοτομίας,
 7. Η εκπροσώπηση των μελών του σε όλους τους Δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς,
 8. Η προώθηση δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους,
 9. Η διεύρυνση της επιχειρηματικής δικτύωσης και της γνωστικής βάσης των μελών του,
 10. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα,
 11. Η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών για τις εξελίξεις σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
 12. Η συνεργασία και οι συνέργειες με φορείς κοινωνικής οικονομίας για την διάδοση καλών πρακτικών και την προώθηση κοινών προγραμμάτων με Δήμους, Δημόσιους και κοινωνικούς φορείς με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας,
 13. Η υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης,
 14. Η υλοποίηση δράσεων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 15. Η προώθηση δράσεων ανάπτυξης του τουρισμού και της τουριστικής προβολής,
 16. Η προώθηση δράσεων διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 17. Η καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
 18. Η ανάδειξη της αξίας της προστασίας του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
 19. Η διάδοση της καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό χώρο.