Το Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Οι τομείς δράσης του είναι ποικίλοι, οι οποίοι ωστόσο συνδέονται μεταξύ τους σε διάφορα επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι τομείς αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα παρακάτω πεδία:

Κοινωνικό πεδίο: δράσεις κοινωνικής ένταξης, δράσεις εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, δράσεις δραστηριοποίησης ανέργων, η προώθηση, εφαρμογή και επεξεργασία μοντέλων ένταξης που έχουν ως απώτερο στόχο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών, Η υποστήριξη του θεσμού της δημοκρατίας και της ειρήνης υπό το πρίσμα των οποίων προστατεύονται τα ανθρώπινα και τα κοινωνικά δικαιώματα όλων των ομάδων, η πληροφόρηση και ενίσχυση κοινωνικών ομάδων και δημιουργώντας ή ενισχύοντας θεσμούς αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης, ομαδικότητας, συνεργασίας, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, κτλ.,

Πολιτιστικό πεδίο: δράσεις διάσωσης και διάδοσης πολιτισμικών κουλτουρών όπως είναι η Ποντιακή κουλτούρα, πολιτιστικές δραστηριότητες για παιδιά με έμφαση στην κοινωνική ένταξη παιδιών μειονοτήτων, δράσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, κτλ.,

Εκπαιδευτικό πεδίο: δράσεις εκπαιδευτικών παρεμβάσεων κατάρτισης σε ποικίλα θέματα όπως είναι η επιχειρηματικότητα, η πράσινη καινοτομία, η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων κατάρτισης και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων που συνάδουν με τους γενικούς σκοπούς της εταιρείας, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων με στόχο τη βελτίωση και πρόοδο του μορφωτικού, κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των πληθυσμών, η τεχνική υποστήριξη σε θέματα νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, κτλ.

Δικτύωση: Η δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς που έχουν κοινά πεδία δράσης είτε/και Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Κυβερνητικούς φορείς/ Επιχειρήσεις (ιδιωτικού/ δημοσίου δικαίου) / Εκπαιδευτικούς φορείς όλων των βαθμίδων/ Διεθνείς οργανώσεις / Μη κυβερνητικούς φορείς είτε φορείς που έχουν κοινούς τομείς ενδιαφέροντος ή/ και με την οργάνωση αυτή,

Περιβαλλοντική προστασία: Η υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, κτλ.

 

Το Ινστιτούτο είναι ιδιαίτερα ενεργό σε θέματα που αφορούν τους νέους, ιδιαίτερα με όσους ανήκουν σε κατηγορίες με λιγότερες ευκαιρίες και υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως είναι οι άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες, ΡΟΜΑ, κτλ.).